Adatvédelem

Adatvédelem

1. A szabályzat hatálya
Jelen szabályzat a www.gazdagsag.hu címen elérhető oldalhoz közvetlenül kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. A szabályzat nem terjed ki a Felhasználási feltételek által szabályozott olyan kérdésekre, amelyek nem kifejezetten a személyes adatok kezelésével függnek össze. Jelen szabályzat határozatlan időtartamra érvényesül; a szabályzat módosításáról az adatkezelő a felhasználókat tájékoztatja. A tájékoztatás a módosítás hatályba lépését megelőzően, oly időben történik, hogy a felhasználó dönthessen a módosítás elfogadásáról, vagy a regisztrációja törléséről.
Ellenkező kikötés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki azon adatkezelésekre, melyek az oldalon hirdető harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak.
2. Az adatkezelő személye, a felhasználó
Az adatkezelő: adatkezelő a Felhasználási feltételekben meghatározott Szolgáltató (gazdagsag.hu).
Felhasználó: az oldal szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki az oldalon megfelelően regisztrált.
3. Az adatkezelés célja és jogalapja
Az adatkezelés célja a www.gazdagsag.hu oldalon a felhasználók azonosítása az alábbiak szerint:
* A regisztráció során megadott e-mail cím a kapcsolattartást,
* Az e-mail cím és a jelszó a felhasználó bejelentkezéskor történő azonosítását,
* Az adatlapon megadott adatok, feltöltött képek az oldalon elérhető topikokban történő fórumozást, hozzászólások küldését, közösségépítést, ismerősök gyűjtését, és a velük való kapcsolattartást.
4. A kezelt adatok köre és megjelenésük az oldalon
A felhasználó kötelezően megadja e-mail címét és jelszavát, amelyek segítségével a belépéskor az azonosítás megtörténik
A kötelezően megadott adatok közül egyes adatokat a felhasználó a regisztrációt követően nem módosíthat, ezen adatok megváltoztatását e-mailben kérheti a szolgáltatótól. Ezen túlmenően a felhasználó jogosult arra, hogy mind a megadott adatokat, mind azok nyilvánossági fokozatát megváltoztassa.
Az adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy az adatlap tartalmát megváltoztassa, egyes adatmezőket töröljön, vagy újabb adatmezőket hozzon létre, különösen, ha ezt a felhasználók igényei, szokásai szükségessé vagy indokolttá teszik. A változásokról, legkésőbb azok életbe lépését megelőzően egy héttel, az adatkezelő a felhasználókat e-mailben tájékoztatja.
A fentieken túl egyes szolgáltatásokhoz további adatkezelések kapcsolódhatnak. Ezen, önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések részleteiről az adatkezelő minden esetben megfelelő tájékoztatást nyújt.
5. Technikai adatok kezelése
Az adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő és befejező időpontját, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál, az adatokat a rendszer hat nap elteltével törli, kivéve, ha az adatkezelő, mint Szolgáltató a felhasználási feltételekben meghatározott esetekben korlátozza felhasználó jogait.
6. Hozzáférés a kezelt adatokhoz
A kezelt adatokat az adatkezelő – a 3. pontban meghatározottakon túl – csak az érintett kifejezett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára.
7. Az adatok adatkezelő általi felhasználása
Az adatkezelő a felhasználó által megadott adatokat elsősorban a Felhasználási feltételekben részletezett szolgáltatás céljából használja fel. A szolgáltatás igénybe vétele során az adatkezelés automatizált, számítástechnikai rendszeren keresztül, emberi beavatkozás nélkül történik.
Egyes szolgáltatások esetében, vagy a felhasználó egyedi kéréseinek, panaszainak vizsgálata során az Adatkezelő a felhasználó adatait a felhasználó által ismert és jóváhagyott módon felhasználja.
A 5. pont alapján rögzített technikai adatokat az adatkezelő összesítve, statisztikai célokra felhasználja.
Az adatkezelő, mint Szolgáltató jogosult adatok továbbítására törvényben kötelezően meghatározott esetben, különösen eljáró szerv, hatóság részére, ha a felhasználó jogellenes magatartást tanúsít.
Az adatkezelő jogosult arra, hogy a felhasználó regisztráció során megadott e-mail címére a szolgáltatással összefüggő hírlevelet küldjön. A felhasználó a regisztrációval egyidejűleg, vagy a regisztrációt követően a hírlevélre történő feliratkozással hozzájárulhat ahhoz, hogy az adatkezelő a hírlevél, illetve az egyéb értesítő levél alján reklámot helyezzen el, reklám tartalmú e-mailt küldjön. A felhasználó a hírlevélről a hírlevél alján található link segítségével bármikor leiratkozhat.
Az adatlapon megadott adatokat az adatkezelő felhasználhatja a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési felületek személyre szabására, valamint a kilépéskor betöltendő oldal kiválasztására. Ezen műveletek automatikusan, emberi beavatkozás nélkül, számítástechnikai program által történnek.
8. Adatkezelés más szolgáltatással való összekapcsolás esetén
Amennyiben az adatkezelő, mint Szolgáltató a Felhasználási feltételekben meghatározottak szerint a www.gazdagsag.hu oldalt összekapcsolja más, általa fenntartott oldallal, az adatkezelések összekapcsolására csak az érintettek kifejezett hozzájárulása esetén kerülhet sor. Hozzájárulás hiányában az egyes adatkezelések a felhasználó adatai tekintetében nem kapcsolódhatnak össze, abban az esetben sem, ha a felhasználó mindkét adatkezelésben ugyanazon adatokkal szerepel.
9. Az érintettek jogai, a magánszféra védelme
A felhasználónak jogában áll, hogy adatait a 3. pontban meghatározott módon helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését az adatkezelőtől kérje. A felhasználó joga, hogy egyes adatait, vagy teljes adatlapját törölje. A felhasználó tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről.
Az adatkezelő nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy a felhasználó adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott, így bejelentkezési neve és jelszava könnyen megfejthető, vagy azt harmadik személyek tudomására hozta.
10. Felelősség más személyek adatainak kezeléséért
A felhasználók az oldal használata során – például fényképen, fórumon – más személyek adatait csak akkor hozhatják nyilvánosságra, tehetik mások számára hozzáférhetővé, ha ahhoz az érintett személy is hozzájárult. Az érintett hozzájárulása nem szükséges nyilvános közszereplése esetében, vagy az általa korábban korlátozás nélkül nyilvánosságra hozott adatok tekintetében.
Amennyiben bárki tudomást szerez arról, hogy az oldalon reá vonatkozó személyes adatot tettek hozzáférhetővé, ezt az adatkezelő felé jelezheti. Amennyiben az érintettség igazolt, az adatkezelő az adatokat törli. Az érintettség igazolható:
* személyesen, az adatkezelő által meghatározott módon,
* képfelvétel esetén fényképet is tartalmazó dokumentumról készült másolat elektronikus módon való beküldése útján,
* hangfelvétel esetén az adatkezelő által meghatározott módon, telefon útján.
11. Adatbiztonság
Az adatkezelő minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
12. Az adatkezelés időtartama
Amennyiben a felhasználó adatlapja törlésre kerül, az adatokat a szolgáltató rendszere három munkanapon belül törli. A felhasználó saját adatait bármikor törölheti, regisztrációjának törlését a Szolgáltatótól e-mailben kérheti.
13. Jogérvényesítés
A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az adatkezelőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A felhasználó a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján jogait bíróság előtt érvényesítheti, valamint panaszával fordulhat a Magyar Köztársaság adatvédelmi biztosához.